JGA

Polyfunkčný objekt JGA má šesť nadzemných podlaží, pričom výškové osadenie ostáva zachované. Tiež aj vjazd a výjazd do novonavrhovaného objektu. Prevládajúcou funkciou je administratíva. 
Osadenie objektu má dostatočný odstup od Jégeho ulice, čo predurčuje využite „mestského parteru“ na vstupnom podlaží. Objekt je vizuálne členený na dve samostatné hmoty, čím prirodzene rešpektuje pôvodné riešenie navrhovaného Parkovacieho domu v projekte na Stavebné povolenie. 

Artikulácia architektonického riešenia sa orientuje na typické prvky „mestského domu“ a vhodne sa začleňuje do intenzifikovaného územia. Horizontálne rímsy, plastické členenie vertikál, zasunutý parter a materiálové riešenie prispievajú k skvalitneniu vizuálno-estetického riešenia. 

Riešenie uličnej fasády v severnej časti pôsobí ľahšie a otvorenejšie, použitím jednoduchej plasticity pracuje s okolím otvára sa do stromovej aleji. V južnej časti hmota reaguje na okolitú zástavbu hlavne uzatvorenejším stvárnením fasády. 

 • Klient
 • Immocap
 • Typ projektu
 • Polyfunkčný objekt
 • Autori
 • Ing. arch. Tomáš Čechvala
  Ing. arch. Marián Kolimár
  Ing. arch. Filip Galko
 • Lokalita
 • Bratislava, Mestská časť Ružinov
 • Rozloha
 • 7 704,03 m2