KOOPERATIVA

Našim záujmom nebol výrazný architektonický zásah. Naopak, očistenie a konzervácia hodnotných prvkov. Ochrana všetkých hodnotných historických prvkov v čo najväčšom rozsahu s prihliadnutím na súčasné funkčné požiadavky klienta. Fundamentom architektonického konceptu je snaha o prinavrátenie života do tejto pamiatky, programovo aj dispozične.

Návrh sa obsahovo zaoberal hlavne dvoma témami.

Z pohľadu urbanistického kontextu podporiť myšlienku prinavrátenia života do vzácnych Staromestských vnútroblokov s unikátnou atmosférou a zároveň vytvoriť priestor pre verejnosť. Nové riešenie fasády navádza návštevníkov vstúpiť cez interiér do zrevitalizovaných nádvorí. Odstránenie neadekvátnych prístavieb a hodnota miesta je vnímaná najmä v širšom kontexte historickej časti mesta. Otvorenosť vstupného podlažia stavia do kontrastu povahu ostatných úrovní.

Výraznou témou je aj koncept udržateľnosti budovy a jej nájomných priestorov. Tú má zabezpečiťaj flexibilný prístup k návrhu dispozície, tak aby budova bola schopná reagovať na budúce požiadavky. Očistenú substanciu pamiatky dopĺňajú neinvazívne vstavky interiéru. Vopred pripravené pre reflexiu funkčnej náplne, ale aj veľkostných požiadaviek aktuálnych nájomcov.

  • Typ projektu
  • Architektonický koncept, rekonštrukcia objektu v centre mesta
  • Autori
  • Ing. arch. Tomáš Čechvala
    Ing. arch. Katarína Šoltýsová
    Ing. arch. Katarína Siváková
  • Lokalita
  • Bratislava