KOOPERATIVA

Budova bývalej Eskontnej banky je situovaná v srdci pamiatkovej rezervácie mesta Bratislava. Táto dnes už národná kultúrna pamiatka leží na parcele, ktorá od stredovaku ústila do dvoch komunikačných tepien – Panskej ulice a Hlavného námestia. Autormi budovy sa po architektonickej súťaži v roku 1910 stali architekti – Albert Kálmán a Gejza Kiss. Samotná realizácia diela v secesnom štýle v duchu eklektických neoslohov a neobaroka prebehla v roku 1911. Od tejto doby budova niekoľkokrát zmenila majiteľov a rovnako aj svoju funkčnú náplň.

Objekt je dispozične členený na hlavné /čelné/ krídlo orientované do námestia a krídlo dvorové. Reprezentačný charakter hlavného krídla vyplýva z jeho orientácie voči námestiu aj historickému kontextu, ktorý povyšuje jeho postavenie v rámci budovy. Sála bankovej haly v parteri je zároveň nositeľom štukovej výzdoby a mozaikových dekorácií. V súčasnosti v priestoroch sídlila reštaurácia Roland, ktorú požiar v roku 2018 značne spolu s uličnou fasádou zasiahol.

METODIKA NÁVRHU

Architektonická štúdia sa opiera o program pamiatkovej obnovy z roku 1995 a rovnako aj o aktuálny návrh umelecko-remeselnej obnovy z roku 2019. Fundamentom štúdie je snaha o prinavrátenie života do tejto pamiatky a zároveň ochránenie všetkých historických prvkov, ktoré sa doposiaľ z roku 1911 zachovali. Štúdia akceptuje odstránenie neadekvátnych sekundárnych zásahov do pôvodnej dispozície, ktoré v priebehu storočia prebehli.

Jednou z hlavných ambícií je zjedotiť materiálového konceptu v interiéri tak, aby sa interiér zjednotil do podoby, ktorá mu prináležala pred zásadnou rekonštrukciou v roku 1986 a následnou v roku 1999. Z tejto myšlienky vychádza tenedencia k presvetleniu priestorov s využitím reliéfne členených monochromatických plôch a prírodných materiálov ako je drevo, kov, kameň a prípadne terazzo. Celá rekonštrukcia by mala posilniť výtvarnosť štukových výzdob stropov a pôvodných okenných a dverných výplní v súlade s masívnou drevenou podlahou a solitérnymi prvkami nábytku v dispozícii.

Prvky detailov okien, dverí a svietidiel a rovnako aj detaily prechodov podláh budú doplnené o detaily z leštenej mosadze. Ostatné mrežové prvky v interiéri aj exteriéri sa navrhujú v bielom stvárnení v súlade so zistením prieskumu z roku 2019. Servisné a doplnkové priestory zázemia pre budovu budú odlíšené jednoduchým prvkom v podlahe – použitím odolnejšej terazzo dlažby a výmenou keramiky vyššieho štandardu.

Zvýšenie technického štandardu budovy zároveň za účelom zvýšenia užívateľského komfortu bude realizované citlivým vložením technológie do interiérového priestoru. Snaha o „nebadatelnosť“ týchto zásahov je neodmysliteľnou súčasťou návrhu. Návrh obsahuje dve variantné riešenia v exteriéri zadného dvora a umiestnenie v podkroví 6.NP, a to bez akýchkoľvek zásahov do strešnej roviny.

DISPOZÍCIA

Štúdia reaguje niekoľkými variantnými riešeniami na potrebu flexibilného využitia budovy a potrebou prelínania plôch medzi administratívnym charakterom a charakterom prechodného ubytovania. Zároveň sa tu objavujú rôzne aktuálne koncepty využitia pracovného prostredia podľa jednotlivých podlaží, ktoré sú odlíšené aj v štandarde vybavenia a komfortu.

Polkruhové schodisko s výťahom je jedinou komunikačnou tepnou budovy. Pre lepšie sprístupnenie a využitie podkrovného priestoru je nevyhnutný zásah do konštrukcie výťahu tak, aby mu bolo umožnené pokračovať na 6.NP.

Osadenie budovy bývalej banky na parcele poskytuje priestor pre dva dvory – hlavný dvor s prepojením na Panskú ulicu a zadný dvor. Súčasný stav hlavného dvora nedisponuje ustálenou koncepciou a jeho charakter bol počas posledných rokov degradovaný. Riešenie tohto stavu by predstavovalo rozšírenie prevádzky reštaurácie v parteri čelného krídla do spomínaného dvora. Návrh k tejto téme pristupuje dvoma spôsobmi.

S prvou navrhovanou zmenou súvisí aj odstránenie sekundárnej prístavby bývalej kuchyne v parteri a poskytnutie kultivovaného vnútro-blokového prostredia so svojím staromestkým génius loci. Voči poveternostným podmienkam by tento dvor odolával subtílnym prestrešeným v rovine kordónovej rímsy.

Štúdia poskytuje aj menej invazívne riešenie bez zásahu do prístavby, v ktorom však hospodárska funkcia dvora nebude povýšená na pobytovú.

FASÁDA

Architektonická štúdia rieši varianty priečelia štítovej steny orientovanú smerom na hrad ako aj riešenia presvetlenia strešenej roviny so strešnými balkónmi v strednom trakte budovy. Všetky zmeny na dvorových fasádach aj na fasádne hlavnej sú predmetom návrhu a v maximálnej možnej miere akceptujú ich historický význam a kontext.

Projekt obnovy hlavnej fasády orientovanej do Hlavného námestia rešpektuje pôvodné tvaroslovie s výnimkou výmeny presklenných výplní hlavného partera a zmeny na pôvodnú bielu farebnosť. Pre celkový výraz priečelia a zachovania jeho autentickej architektonickej hodnoty je výber vhodného typu žulového obkladu zásadný. Zmení sa aj poloha hlavného vstupu v symetrickej osi na okenné výklady budúcej prevádzky reštaurácie.

Skvalitnenie celkového estetického výrazu nielen uličných, ale aj dvorových fasád prispeje k rehabilitácií tejto kulúrnej pamiatky. Interiér sa zjednotí do plnohodnotného a kvalitatívne pre dnešné podmienky vhodného pracovného a pobytového prostredia s ohľadom na jeho nevyčísliteľnú kultúrno-historickú hodnotu.

  • Typ projektu
  • rekonštrukcia objektu v centre mesta