SCP

Riešený areál sa nachádza medzi hranicami existujúcich športovísk a budúcej bytovej výstavby s občianskou vybavenosťou. V budúcnosti bude predstavovať stabilizované územie s charakterom zástavby mestského typu. Poloha areálu je významná z hľadiska napojenia na verejnú dopravu, ako aj hlavné cestné ťahy. Nové dopravné napojenie na hlavný mestský ťah odbremení súčasnú komunikáciu cez areál a vytvorí tým priestor pre bezpečnejšie predpolie.

Územie je výrazne ovplyvnené stavbou významnej architektonickej dominanty. Genius Loci a identita miesta je úzko spätá s týmto konštrukčne nadčasovým elementom, ktorý tvorí jasnú líniu v prírodnom kontexte. Práve ten pretvára miesto na výnimočný a zároveň introvertne sa uzatvárajúci organizmus, ktorý čaká na svoju príležitosť. Príležitosť pre rozvoj nielen fyzických zdatností športovcov, ale aj architektúry, ktorá akceptuje nastolenú horizontalitu aj intimitu pre cieľovú skupinu.

Semi-transparentný závoj budúceho objektu obkolesuje solitérne hmoty vystupujúce a znovu sa ponárajúce do terénu. Snaha vytvoriť architektúru, ktorá aj napriek geometrickému mestskému rastru splynie s okolitou krajinou a panorámami mesta je podstatou návrhu. Rešpekt pre kontext a urbanistické vzťahy vyplývajúce z budúcej nezvratnej výstavby v tesnej blízkosti dodáva odvahu tvorcom areálu, ktorý nebude bariérou, ale spojením medzi obyčajnými ľuďmi, športovcami a prírodou.

Ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky, kalokagatia. Je princípom, na ktorom sa zakladá hlavná idea navrhovaného areálu. Metaforou na rozum je objekt tribúny s vyššími funkciami administratívy, riadenia štadióna a ubytovania. Telo predstavuje novonavrhovaný objekt v severnej časti areálu, zastrešujúci všetky športové aktivity. Kalokagatický súlad stvárňuje grid spájajúci oba objekty do jedného harmonicky fungujúceho celku.

 • Klient
 • Športové centrum polície
 • Typ projektu
 • Rekonštrukcia športového areálu v Dúbravke, vyzvaná architektonická súťaž - 3. miesto
 • Autori
 • Ing. arch. Tomáš Čechvala
  Ing. arch. Filip Galko
  Ing. arch. Katarína Siváková
  Ing. arch. Lukáš Rypák
  Ing. arch. Veronika Kmeťová
 • Lokalita
 • Bratislava, Dúbravka